Học bổng Chính phủ Australia

Thông báo Học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2017/niên khóa 2018 đã bắt đầu nhận hồ sơ và ngưng nhận hồ sơ vào ngày 31/3/2017. Các ứng viên…

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (nhà điều hành) kể từ ngày ra…

Sinh viên có nhu cầu, nộp hồ sơ xét cấp học bổng bản scan qua địa chỉscholarship.pv@panasonic.com; đồng thờ nộp bản giấy trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên…