Nhân sự – Liên hệ

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Giám đốc Trung tâm
Email: ntphuongthao@ctu.edu.vn
Điện thoại: (0710) 3872284
Di động: 0982 909 275
Thạc sĩ ĐẶNG BÍCH TUYỀN
Phó Giám đốc Trung tâm
Email: dbtuyen@ctu.edu.vn
Điện thoại: (0710) 3872177
Đi động: 0989 019 373